Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Úvod

Pronájem bytů realizuje statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Polanka nad Odrou podle místních podmínek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, „Zásadami hospodaření s domovním a bytovým fondem v majetku města“, které usnesením č. 701/16 ze dne 13. 12. 2000 schválilo Zastupitelstvo města Ostravy a s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), navazujících právních předpisů a předpisů souvisejících s hospodařením s byty z obecního domovního a bytového fondu.[1]

Pro účely těchto zásad se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení (dále jen „obecní byt“) a nachází se v domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, bytem nejsou místnosti určené pro poskytování ubytovacích služeb ve smyslu §§ 2326 až 2331 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.[1]

Druh bytů

Městský obvod Polanka nad Odrou pronajímá obecní byty na základě usnesení Rady městského obvodu:

-       byty v objektu č. p. 545, ul. 1. května,

-       byty v domě pokojného stáří č. p. 476 (DPS), ul. Janovská a služební byt č. 7,

-       služební byt v objektu č. p. 592, ul. 1. května.

Podání žádosti

1)      Žadatel o pronájem obecního bytu podává žádost na předepsaném tiskopise “žádost o pronájem obecního bytu“ na Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou. Žádost obdrží na odboru financí, vnitřních věcí a majetku (FVVM).

2)      Žádost o pronájem obecního bytu může podat občan České republiky a fyzická osoba uvedená v § 1 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („cizincem se rozumí fyzická osoba, která není statním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie“), která/ý:

 1. a.      je fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a je způsobilá k právním úkonům,
 2. b.   je rozvedený/á, a který/a podle pravomocného rozhodnuti soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost po zrušení společného nájmu se z bytu vystěhovat, může požádat jeden z rozvedených manželů,
 3. c.   má vypořádané finanční závazky pocházející ze všech předcházejících nájemních vztahů k bytovým jednotkám,
 4. d.   pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu a v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

3)      Žadatel (platí i pro manžela/manželku žadatele) je povinen před podáním žádosti o pronájem obecního bytu odboru financí, vnitřních věcí a majetku (FVVM) předložit tyto doklady (potvrzeni):

 1. a.   průkaz o povolení k trvalému pobytu cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie (dle § 1 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb.),
 2. b.   doklad, z něhož vyplývá, že žadatel a osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti řádně plni své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, tj. potvrzení majitele nebo pověřeného správce domu nebo bytu o řádném hrazeni nájemného a služeb spojených s užívaným bytem v původním bydlišti a v současném bydlišti (doklad nesmí byt starší než tři měsíce),
 3. c.   potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava.
 4. d.   doklad, z něhož vyplývá, že žadatel je:

-     zaměstnán; osobou samostatně výdělečně činnou, studentem

-     veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce,

-     poživatelem důchodu české správy sociálního zabezpečeni nebo jiného obdobného přijmu,

-     příjemcem dávek statni sociální podpory; dávek hmotné nouze nebo jiného obdobného přijmu

-     příjemcem jiného peněžitého plněni,

(doklad nesmí byt starší než tři měsíce).

4)      Žádost o pronájem obecního bytu nelze převést na jinou fyzickou osobu, a to včetně osob blízkých uvedených v § 22 občanského zákoníku.

5)      V případech, kdy žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených v odst. 2 nebo nemůže-li žadatel předložit požadované doklady (potvrzeni) uvedené v odst. 3, rozhoduje o přijetí žádosti o pronájem obecního bytu do evidence Rada městského obvodu Polanky nad Odrou.

Tiskopis „Žádost na pronájem obecního bytu“ je k dispozici zároveň na internetových stránkách Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou. [2]

Tiskopis „Přechod nájmu bytu“ je k dispozicina internetových stránkách Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou.

Evidence žádostí o pronájem obecního bytu

1)      Odbor FVVM  při ÚMOb Polanka nad Odrou vede evidenci žádostí o pronájem obecního bytu (dále jen „evidence“).

2)      Žádosti o pronájem obecního bytu jsou evidovaný v evidenci podle data podané žádosti na podatelně Úřadu městského obvodu Polanky nad Odrou, přičemž každé žádosti je přiřazeno samostatné evidenční číslo.

3)      Odbor FVVM prověří věcnou a obsahovou správnost žádosti o pronájem obecního bytu.

4)      Odbor FVVM není oprávněn přijmout do evidence žádost o pronájem obecního bytu v případě, že:

žadatel prokazatelně u předchozí nájemní smlouvy neplnil povinnosti vyplývajících z nájmu bytu (např. neplaceni nájemného a nákladů na služby; poškozovaní bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobovaní jiných závažných škod nebo obtíži pronajímateli nebo osobám, kteří v domě bydlí; neoprávněné užívaní bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno; příp. byla-li žadateli doručena výpověď z nájmu bytu a žadatel do dvou měsíců nepodal určovací žalobu k soudu podle ustanovení § 2290, případně soud určovací žalobu zamítl).

5)      Bude-li u žádostí o pronájem obecního bytu zjištěn nedostatek formálního charakteru, bude žadatel neprodleně písemně vyzván k jeho odstranění, a to ve lhůtě do 30 dnů od jeho zjištěni.

6)      Žadatel o pronájem obecního bytu je povinen nahlásit každou změnu odboru FVVM, formou předepsaného tiskopisu „čestné prohlášení o změně k žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou“, který obdrží na odboru FVVM:

 1. a.   písemně oznámit odboru FVVM každou změnu, která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření smlouvy k nájmu bytu nebo stanovení podmínek k jejímu uzavřeni, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
 2. b.   nesplnění povinnosti uvedených v ustanovení písm. a) může mít za následek vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu z evidence.

7)      O vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu z evidence je oprávněna rozhodnout rada městského obvodu, a to zpravidla v těchto případech:

 1. a.   zjistí-li se prokazatelným způsobem, že žadatel při podání, změně, nebo doplnění své žádostí o pronájem obecního bytu uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní,
 2. b.   přestane-li žadatel splňovat podmínky pro podání a evidenci žádostí o pronájem obecního bytu uvedené v čl. 3 a čl. 4, těchto zásad,
 3. c.   je-li bytová potřeba žadatele o pronájem obecního bytu vyřešena,
 4. d.   v případě, že se žadatel prokazatelně dopustil protiprávního obsazení bytu,
 5. e.   v případě, že z důvodu na straně žadatele nebude nájemní smlouva uzavřena do 15 dnů od doručení (převzetí).

8)      Ustanoveni odst. 7 neplatí, jestliže žadatel od podané žádostí o pronájem obecního bytu písemně odstoupí, tzn., požádá o vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu z evidence.

9)      O vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu z evidence uvědomí ÚMOb Polanka nad Odrou, odbor FVVM žadatele písemně do 15 dnů od podepsání usneseni rady městského obvodu o rozhodnutí o vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu z evidence.

10)    Informace týkající se podané žádosti o pronájem obecního bytu odboru FVVM budou sdělovány pouze žadateli, jeho manželovi/manželce nebo zmocněnci žadatele, na základě předloženi plné moci, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů.

11)    Zaevidovaní žádosti o pronájem obecního bytu do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu není právně závazné, tzn. statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou není povinen uzavřít se žadatelem nájemní smlouvu a žadatel není oprávněn se domáhat uzavření nebo zajištění uzavřeni jakékoliv nájemní smlouvy. [2]

Způsob pronájmu obecního bytu

1)      Městský obvod Polanky nad Odrou si určil následující postup pro přidělení bytu.

 1. a.   ÚMOb Polanka nad Odrou - odbor FVVM písemnou formou obešle žadatele z evidence, kteří mají v Polance nad Odrou trvalý pobyt.
 2. b.   Při nezájmu žadatelů o obecní byt dle písm. a), budou následně písemně obesláni ostatní žadatelé.

2)      Odbor FVVM vyhotoví seznam uchazečů o byt v zaevidovaném pořadí a následně ho předloží Radě městského obvodu Polanky nad Odrou.

3)      Rada městského obvodu Polanky nad Odrou bude brát v úvahu následující kritéria:

 1. a.   délka podání žádosti,
 2. b.   velikost bytu musí odpovídat počtu osob,
 3. c.   žadatel pečuje o nezaopatřené dítě.

4)      Ve výjimečných případech může Rada městského obvodu Polanky nad Odrou svým usnesením rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy s žadatelem mimo stanovenou evidenci, a to z důvodu:

 1. a.   zájmu MěOb Polanky nad Odrou,
 2. b.   přihlédnutí k vážnému zdravotnímu stavu žadatele a osob bydlících s ním ve společné domácnosti,
 3. c.   sociální potřebnosti žadatele.

5)      Rada městského obvodu Polanky nad Odrou si vyhrazuje právo vyřadit žadatele z evidence na základě zjištěných skutečností, které by mohly bránit řádnému užívání bytu, nebo by mohlo dojít k narušování soužití.

6)      Rozhodujícím kritériem pro udělení obecního bytu v objektu č. p. 476, ul Janovská je pobírání starobního nebo invalidního důchodu.

7)      Rozhodující kritérium pro udělení služebního bytu v objektu č. p. 592, ul. 1. května: žadatel je aktivním členem SDH (Sbor dobrovolných hasičů).

Roční procento opotřebení a životnost vybavení bytu

Roční procento opotřebení a životnost vybavení bytu

Roční opotřebení [%]

Životnost [rok]

sporák, vařič

20

5

kuchyňská linka

10

10

vestavěná skříň

10

10

elektrický boiler

20

5

průtokový ohřívač vody

20

5

zdroj tepla užívaný jednotlivým nájemcem bytu k vytápění

10

10

měřící a regulační zařízení pro tepelnou energii a vodu

20

5

 

Po splacení vybavení bytu, bude částka za užívání bytu (služeb) ponížená. V případě, že vybavení bytu bude k odpisu dříve, než uplynula životnost stanovena RMOb Polanky nad Odrou, nájemník zbývající cenu doplatí.

Nový občanský zákoník 2014

Práva a povinnosti stran, § 2257 říká:

(1) Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.

(2) Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. [1]

Nařízení vlády ze dne 26. října 2015, 308/2015 sb.

o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

§ 1   Úvodní ustanovení

Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.

§ 2   Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

§ 3   Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

§ 4   Drobné opravy podle věcného vymezení

       Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují:

 1. a.      opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
 2. b.   opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
 3. c.   opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
 4. d.   výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
 5. e.   opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
 6. f.    opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
 7. g.   opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
 8. h.   opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
 9. i.    výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

§ 5   Drobné opravy podle výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

§ 6   Roční limit nákladů

 1. a.   Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
 2. b.   Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou. [3]

Použitá literatura

[1]     Nový občanský zákoník 2014

[2]     Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

[3]     308/2015 sb. Nařízení vlády ze dne 26. října 2015

 

 

 

 

Pavel Bochnia

starosta městského obvodu Polanky nad Odrou

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.08.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno