Obřadní síň

pro slavnostní příležitosti

Kapacita obřadní síně je 56 míst k sezení. K slavnostním obřadům je možné po domluvě zajistit hudební doprovod varhan a houslí, nebo můžete přinést svou hudbu na flash disku.

V obřadní síni Polanky nad Odrou se konají tyto obřady:

 • uzavření manželství
 • vítání dětí
 • zlaté a diamantové svatby


Uzavření manželství

Doklady potřebné k žádosti o uzavření manželství:

 • platný doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem)
 • úmrtní list zemřelého manžela
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci


Žádost o uzavření manželství je nutné podat minimálně 1 měsíc před termínem sňatku.


Vítání dětí

Tento slavnostní obřad spadá do náplně Aktivu pro občanské záležitosti (APOZ). Miminka jsou zvána zpravidla po 6 týdnech od narození. V případě, že některé onemocní není o vítání ochuzeno, ale pozveme jej na nejbližší nový termín. Slavnostní obřad je doplněn o vystoupení dětí z mateřské a základní umělecké školy. Rodiče si odnesou spolu s upomínkovými předměty také pokyny pro možnost čerpání finančního daru radnice. 


Zlatá svatba

Obřad „Zlaté svatby“ je zařazen do rámce Aktivu pro občanské záležitosti – klepnutím přechod na sekci APOZ na jiném místě našich stránek (APOZ) a je připravován na základě oslovení samotných manželů nebo jejich rodinných příslušníků. Za jejich podpory je upraven text slavnostního projevu oddávajícího a pro manžele je připraven dar radnice.

 

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ PRO ROK 2022

 • 19.03.2022
 • 09.04.2022
 • 14.05.2022
 • 04.06.2022
 • 01.07.2022
 • 06.08.2022
 • 17.09.2022
 • 08.10.2022
 • 10.12.2022