AKTUÁLNĚ

MUDr. Marta Pískovská: uzavření ordinace z důvodu stavebních prací na domě 15.7.-17.7. a 23.-24.7.2020
2 7 2020

MUDr. Marta Pískovská: uzavření ordinace z důvodu stavebních prací na domě 15.7.-17.7. a 23.-24.7.2020

Zástup 15.-17.7.2020 MUDr.Klára Höferová (ordinace naproti)1.května 545, Polanka nad Odrou, tel. 596 943 115

23.7.2020 ordinace v provozu jen 07:00-09:00 hodin (akutní stavy)

24.7.2020 neodkladné případy ošetří LSPP Ostrava 17-22 hodin, Varenská 5, Ostrava 1, tel. 596 193 475

Plánované přerušení dodávky vody z technických důvodů
1 7 2020

Plánované přerušení dodávky vody z technických důvodů

Dne 15. 07. 2020 od 08:00 - 13:00 hod.
Dojde k plánovanému uzavření vody na ul.

Nábřežní 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 918, 966, 1073, 1074, 1132, 1174, 1175,1212, 1349, 1350, 1400, 1272, 1273
U Studánky 1306, 1419

Postup prací: zastavení vody, výměna armatur, pouštění vody, kontrola těsnosti a proplach potrubí

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
1 7 2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060707846 ve Vaší obci / městě:

Ostrava/Polanka nad Odrou

Dne

Od

Do

21.07.2020

7:30

16:30


Hraničky
457/14458/12459/10460/21462/23parc. č. 771
Polanka nad Odrou
parc. č. 3092/14
Tradiční Polanecký Krmáš letos nebude !!!
1 7 2020

Tradiční Polanecký Krmáš letos nebude !!!

Vážení spoluobčané,
na základě opatření v souvislostí s šířením nemoci Covid 19 nám krizový štáb města Ostravy nedoporučil konání naší tradiční pouti. Rada proto se vší vážností rozhodla o nekonání této tradiční akce. Pokud nám však aktuální stav v době a čase dovolí konat 12. 09. 2020 tradiční ,, DEN OBCE " připravíme pro Vás o to zajímavější program.

Děkujeme za pochopení a přejeme ve zdraví prožité léto a prázdniny.

Za radu MOb Polanka nad Odrou
Pavel Bochnia

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníků projektů 3. výzvy kotlíkových dotací
30 6 2020

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníků projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

odkaz :
https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/184 

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů.

Rada kraje dne 22.6.2020, projednala zapojení financí do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od úterý 23.6.2020 byla zahájena administrativní příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. Smlouvy budou žadatelům následně odesílány e-mailem z e-mailové adresy karel.robot@msk.cz.

Pro žadatele s vyššími pořadovými čísly v tuto chvíli nemáme přiděleny finanční prostředky. O jejich navýšení nadále vyjednáváme.

V případě, že dojde v průběhu administrace programu k úspoře způsobené např. odstoupením některých žadatelů, budeme žadatele s pořadovým číslem 8.061 a vyšším kontaktovat formou e-mailu s informací o možnosti uzavřít dotační smlouvu.

OMEZENÍ PROVOZU STAVEBNÍHO ÚŘADU
22 6 2020

OMEZENÍ PROVOZU STAVEBNÍHO ÚŘADU

Od 22.6.2020 do odvolání bude provoz stavebního úřadu v Polance nad Odrou omezen. Žádosti lze podávat prostřednictvím podatelny úřadu či elektronicky.  Pro e-mailovou korespondenci lze využít e-mail posta@polanka.ostrava.cz, v nutných případech lze kontaktovat Bc. Beatu Štěpánovou, tel: 599 425 110

Omlouváme se za případné komplikace.
Ing. Zdeňka Kloužková v.r.

Tajemnice ÚMOb

Zpravodaj červen 2020
8 6 2020

Zpravodaj červen 2020

Nové vydání Polanského zpravodaje na červen 2020

Zpravodaj červen 2020

OZO Ostrava
5 6 2020

OZO Ostrava

OZO Ostrava připravuje otevření reuse centra zaměřeného na opětovné používání věcí! Pokud se potřebujete se zbavit nepotřebného, ale stále ještě funkčního vybavení domácnosti nebo nábytku, odvezte je už nyní do některého ze sběrných dvorů v Ostravě. Nové reuse centrum bude otevřeno letos v září v areálu OZO v Ostravě-Přívoze a vy si zde za symbolickou cenu budete moci vybrat z věcí, jimž jiní dali druhou šanci, aby mohly být nadále užitečné. Více na www.ozoostrava.cz/aktuality

Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou
4 6 2020

Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území (k.ú.) Polanka nad Odrou, že v tomto k.ú. bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize se provádí v součinnosti s obcí, orgány veřejné moci a podle potřeby s jednotlivými vlastníky. Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, např. obvody budov, druh a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Zásady pro provádění revize údajů katastru jsou stanoveny v § 35 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a § 43 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Projedná se případné sloučení sousedících parcel tvořících jeden celek, které jsou zapsány ve vlastnictví stejných osob, za splnění určitých podmínek. Zástupci katastrálního úřadu budou provádět pochůzky v terénu a zjistí-li nesoulad či změnu v údajích katastru, projednají osobně s vlastníky způsob odstranění nesouladu. V případě nepřítomnosti vlastníka jej písemně katastrální úřad vyzve k předložení příslušných listin dokládajících změnu. Zaměstnanci katastrálního úřadu se prokazují služebními průkazy.

Zjištěné změny údajů katastru nemovitostí budou sepsány do formuláře „Příloha protokolu o výsledku revize“, kde vlastník potvrdí svým podpisem, že byl seznámen se zjištěnou změnou. Přílohy protokolu doložené listinou, popř. kdy listina není pro zápis třeba, budou sloužit jako podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Při zjištěném nesouladu je možné prověřit, zda se vlastník tím, že včas neohlásil změnu údajů katastru podle § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona, a nedoložil všechny podklady pro jejich zápis ani poté, kdy byl vyzván k odstranění nesouladů, nedopustil již přestupku dle § 57 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona.

Výstavba kanalizace na ulici 1. května
20 5 2020

Výstavba kanalizace na ulici 1. května

Vážení spoluobčané,

Od 20.5.2020 začala investiční akce s názvem, Plošná kanalizace Polanka 4. etapa část 1‘‘.  Díky této zásadní výstavbě kanalizace se budou moci postupně na kanalizaci připojit další nemovitosti z velké části Polanky. Celá akce bude trvat víc než rok a následně na ní bude navazovat oprava komunikací. Stavební práce jsou prováděny především v komunikaci ulice 1. května. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat na páteřní komunikaci našeho obvodu, je potřeba počítat s dopravním omezením v daných úsecích. Výstavba bude probíhat po 100 m částech a je rozdělena do 7 etap. Doprava je řízena semafory. V některých úsecích může dojít k odklonění autobusových linek MHD. Práce byly započaty nad restaurací u Machů (ve směru na Klimkovice) v úseku po odbočení na ulici Obloukovou – viz letecký snímek s vyznačením tohoto úseku. Koncem května budou zahájeny práce na dalším úseku před radnicí a zámeckým rybníkem - viz letecký snímek s vyznačením úseku.  Z tohoto důvodu dojde ke krátkodobému posunu zastávky MHD Polanka střed (u Hrušky) směrem na Dolní Polanku pod zahradu u fary.

Postupně bude postavena páteřní kanalizace a jednotlivé odbočky pro další etapu. Současně budou vyvedeny jednotlivé odbočky pro napojení přilehlých nemovitostí. Odbočky budou ukončeny šachticí na hranici pozemku. Výstavbu provádí spol. Jankostav s.r.o. a investorem celé investiční akce je statutární město Ostrava. Společnost Jankostav s.r.o. osloví postupně vlastníky jednotlivých nemovitostí k upřesnění konkrétního umístění přípojek. Stavbyvedoucím společnosti Jankostav s.r.o. je pan Ondruch (739 521 498), mistrem stavby pan Richter (601 333 529), se kterými si konkrétní umístění přípojky odsouhlasíte na situaci přípojky. Zároveň je možno kontaktovat pracovníky zdejšího úřadu – Ing. Jaroslava Lokajová 599 425 108, Bc. Beata Štěpánová, DiS. 599 425 110.

Kanalizační přípojku na svém pozemku ke své nemovitosti si každý vlastník řeší sám a na své náklady. Před samotnou realizací „domovní“ části přípojky je nutno toto dořešit na zdejším stavebním úřadu v souladu se stavebním zákonem. Potřebné doklady k žádosti o povolení přípojky upřesní pracovník stavebního úřadu pro každou nemovitost samostatně podle rozsahu prací a na základě žádosti vlastníka.

Občané, dotčeni výstavbou kanalizace, budou informováni zaměstnancem prováděcí firmy o postupu prací. Žádám tímto o Vaši součinnost a o upřesnění místa odbočky pro Vaše připojení na kanalizaci.

Předem se omlouvám všem za komplikace vzniklé omezením v dopravě a samotnou stavební činností. Zároveň Vám chci poděkovat za toleranci a trpělivost, která povede k napojení nemovitostí občanů.

Pavel Bochnia
starosta Polanky nad Odrou

Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu
27 1 2020

Ceník za pronájem prostor Dělnického domu a areálu

Platnost od 01.01.2020
Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Poplatek za psa 2020 - prodlouženo do 30.6.2020 !!!
8 1 2020

Poplatek za psa 2020 - prodlouženo do 30.6.2020 !!!

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2020. Poplatek za jednoho psa od nového roku 2020 činí 180 Kč a za každého dalšího psa taktéž 180 Kč.
Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí stejně jak loni 1000 Kč, za dalšího psa v bytovém domě se hradí 1500 Kč.  
Úhradu poplatku lze uskutečnit v pokladně našeho úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí
a středu:            7.30 – 11.15 hod a 12.15 –17.00 hod.
Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na číslo účtu:
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.

Pokud jste již platbu odeslali bankovním převodem se starou částkou 120 Kč, poprosíme Vás, aby jste zbylou částku 60 Kč převedli opět na stejné číslo účtu pod stejným variabilním symbolem a číslem popisným Vašeho domu.

Povinné čipování psů
17 9 2019

Povinné čipování psů

Od 1. 1. 2020 budou mít majitelé psů zákonnou povinnost nechat svého psa očipovat.
Majitelé psů v České republice mají ještě 105 dní na to, aby nechali svá zvířata u veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
 
Polanka nad Odrou má vlastní chytrou mobilní aplikaci
7 4 2017

Polanka nad Odrou má vlastní chytrou mobilní aplikaci

Aplikace s jednoduchým názvem Obec Polanka nad Odrou. To je další novodobá komunikační síť, která umožní občanům Polanky nad Odrou i turistům, kteří používají chytré mobilní telefony, lépe a rychleji se informovat o dění v obci.