Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Formuláře

Poslední změna: Pondělí 04.12.2017 10:57
Formuláře ke stažení a informace k životním situacím
FormulářeŽivotní situace
Odečtový list - spotřeba vody u bytů Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Odhlášení z místního poplatku ze psů Ohlášení adresy pro doručování písemností
Oznámení o užívání veřejného prostranství Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Souhlas se zpracováním osobních údajů - Vítání občánků Poplatek ze psů
Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informace Stížnosti a petice
Žádost o povolení kácení dřevin Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Žádost o stanovení místní a přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou
Žádost o udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Informace vedené v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Žádost - umístění inženýrské sítě do silničního pozemku Shromažďování občanů
Žádost o vdání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku
Žádost o vydání povolení k omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou místní komunikace
Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro stavební zábory a prokopávky
Formuláře stavebního odboru
Žádost o územně plánovací informaci pro vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydani rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydaní rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydaní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Zadost o vydani sdělení k děleni nebo scelovani pozemku_(zm201312)
Žádost o vydání rozhodnutí - povolení výjimky
Žádost o územní souhlas
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Ohlášení stavby §104 a-e
Žádost o stavební povolení
Oznámení certifikátu autorizovaného inspektora
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Žádost o dodatečné povolení stavby

Oznámení užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Žádost o přidělení, změnu, zrušení čísla popisného, orientačního a evidenčního
Prohlášení stavbyvedoucího
Prohlášení stavebního dozoru
Ohlášení odstranění stavby
Žádost stavebníka o souhlas s umístěním stavby na vlastním pozemku, který sousedí s obecním
Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »