Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Čtvrtek 06.06.2019 09:54

Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení

  4.1 Adresa:

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu
  Ostrava, Polanka nad Odrou
  1. května 330/160
  72525


  4.2 Úřední hodiny

  Pondělí: 07:30 - 17:00

  Středa:

  07:30 - 17:00

  S polední přestávkou:      

  11:15 - 12.15


  4.3 Telefonní čísla

  Telefonické kontakty na zaměstnance úřadu naleznete pod tímto odkazem
   

  4.4 Adresa internetové stránky

  www.polanka.cz


  4.5 Adresa e-podatelny

  posta@polanka.ostrava.cz


  4.6 Další elektronické adresy

  viz bod 4.4


  4.7 Datová schránka

  ID udhbfr6

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.

  č. ú. :     1649327379/0800

 6. 6. IČ obce


   IČO           00845451

 7. 7. DIČ


      CZ00845451 (plátci DPH od 1.4.2009)

 8. 8. Dokumenty
 9. 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace je možné podávat pomocí tohoto formuláře. Informace jsou poskytovány na základě zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož znění najdete pod tímto odkazem.

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají

  • písemně na adresu

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava
  1. května 330/160
  Polanka nad Odrou
  Ostrava
  72525

 11. 11. Opravné prostředky
  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
   • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
   • pro odvolací řízení
   • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

   Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

  • Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
 12. 12. Formuláře
 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení životních situací naleznete pod tímto odkazem.

 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

  1.  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

  2.   Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  • pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 100 Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
  • pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada ve výši 100 % předem, i když tato nepřesáhne částku 100 Kč,
  • úhradu je možno zaplatit v hotovosti do pokladny ÚMOb Polanka, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

  3.   Sazebník výše náhrad:

  cena fotokopie (černobílá)

  formát A4

  • jednostranná z volných listů      1,50 Kč
  • jednostranná z vázaných listů    2,00 Kč
  • oboustranná z volných listů       2,50 Kč
  • oboustranná z vázaných listů     3,00 Kč


  formát A3

  • jednostranná z volných listů       3,00 Kč
  • jednostranná z vázaných listů     3,50 Kč
  • oboustranná z volných listů        5,00 Kč
  • oboustranná z vázaných listů      5,50 Kč


  poštovné

  • dle sazebníku poštovních služeb
 15. 16. Seznam organizací
 16. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  -

 19. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě ÚMOb Polanka nad Odrou tajemník úřadu) uživatelské jméno a přístupové heslo do registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

  1. jméno žadatele,
  2. příjmení žadatele,
  3. datum narození žadatele,
  4. místo trvalého pobytu žadatele,
  5. adresu pro doručování.

  Platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

  Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.

 20. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »