Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Pondělí 02.04.2012 00:35

Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

 3. 3. Organizační struktura

  Vedení

  • starosta                Pavel Bochnia
  • místostarostka       Martina Šoustalová
  • tajemnice             Ing. Zdeňka Kloužková


  Odbor financí, vnitřních věcí a majetkový


  Odbor zabezpečuje tyto činnosti:

  • finanční a rozpočtové
  • kontrolní činnost
  • bytové hospodářství
  • evidence a správa majetku
  • vnitřní věci
  • přestupky, správní delikty a pokuty

  Odbor stavební

  Odbor zabezpečuje tyto činnosti:

  • stavební úřad
  • stížnosti

  Úsek hospodářské správy a veřejných zakázek

  Úsek zabezpečuje tyto činnosti:

  • veřejné zakázky
  • komunální služby
  • požární ochrana
  • investiční činnost
  • údržba
  • stížnosti

  Úsek životního prostředí a silničního hospodářství

  Úsek zabezpečuje tyto činnosti:

  • životní prostředí
  • speciální stavební úřad
  • silniční hospodářství
  • stížnosti

  Úsek sociálních věcí a přestupků

  Úsek zabezpečuje tyto činnosti:

  • přestupkové řízení
  • péče o nesvéprávné občany
  • Dům pokojného stáří U Cihelny
  • sociální kurátor pro dospělé
  • přestupky

  Úsek organizační, školství a kultury

  Úsek zabezpečuje tyto činnosti:

  • školství
  • kultura

  Údržba

  Správa sportovní haly a Dělnického domu

   

 4. 4. Kontaktní spojení

  4.1 Adresa:

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu
  Ostrava, Polanka nad Odrou
  1. května 330/160
  72525


  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu
  Ostrava, Polanka nad Odrou
  1.května 330/160
  72525


  4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 07:30 - 17:00

  Středa:

  07:30 - 17:00

  S polední přestávkou:      

  11:15 - 12.15


  4.4 Telefonní čísla

  Vedení radnice

  Pavel Bochnia

  Funkce   starosta
  E            pbochnia@polanka.ostrava.cz
  T            599 425 100
  M           725 493 093

  Ing. Zdeňka Kloužková

  Funkce   tajemník
  E            zklouzkova@polanka.ostrava.cz
  T            599 425 101
  M           725 954 992

   

  Odbor financí, vnitřních věcí a majetku

  Bc. Leona Kalužová

  E           lkaluzova@polanka.ostrava.cz
  T          599 425 104

  Ing. Zuzana Kurková, Ph.D.

  E          zkurkova@polanka.ostrava.cz
  T          599 425 109

  M         725 954 994

  Ing. Jana Fraisová

  E          
  T         599 425 103

  Petra Mamulová

  E         pmamulova@polanka.ostrava.cz
  T         599 425 102

  Hana Šimůnková

  T         599 425 105
  M        606 044 996
   
   

  Odbor stavební a životního prostředí

  Ing. Jaroslava Lokajová

  E         jlokajova@polanka.ostrava.cz
  T         599 425 108
  M        606 044 995

  Jiřina Janšová

  E         
  T         599 425 107
  M        606 044 995 
   
   

  Oddělení životního prostředí a silničního hospodářství

  Bc. Beata Štěpánová, DiS.

  T         599 425 110
  M        725 954 992
   

  Odbor hospodářské správy a veřejných zakázek

  Roman Mihula

  E          rmihula@polanka.ostrava.cz
  T          599 425 112
  M         725 528 511

  Iveta Matulová

  E          imatulova@polanka.ostrava.cz
  T          599 425 111
  M         725 954 993

  Odbor organizační, školství a kultury

  Ing. Zdeňka Kloužková

  T         599 425 101
  M        725 954 992  

   


   Údržba

  Petr Kaluža

  Funkce   vedoucí údržby
  T            599 425 111
  M           606 044 998
   

  Správa Sportovní haly a Dělnického domu

  Ivan Kubica

  Funkce    správce sportovní haly a Dělnickeho domu
  E             sportovnihala@polanka.cz
  M             606 044 997
   
   
   

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.polanka.cz


  4.6 Adresa e-podatelny

  posta@polanka.ostrava.cz


  4.7 Další elektronické adresy

  viz bod 4.4


  4.8 Datová schránka

  ID udhbfr6

   

   

  • 5. Bankovní spojení

   Česká spořitelna a.s.

   č. ú. :     1649327379/0800

  • 6. IČ obce


    IČO           00845451

  • 7. DIČ


       CZ00845451 (plátci DPH od 1.4.2009)

  • 8. Dokumenty
  • 9. Žádosti o informace

   Žádosti o informace je možné podávat pomocí tohoto formuláře. Informace jsou poskytovány na základě zákona 106, jehož znění najdete na portálu veřejné správy.

   Formulář žádosti o poskytnutí informací

   Formulář žádosti ke stažení zde.

  • 10. Příjem žádostí a dalších podání

   Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají

   • písemně na adresu

   Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava
   1. května 330/160
   Polanka nad Odrou
   Ostrava
   72525

  • 11. Opravné prostředky
   • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
   • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
    • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
    • pro odvolací řízení
    • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

    Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

   • Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
   • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
  • 12. Formuláře
  • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

   -

  • 15. Úhrady za poskytování informací

   Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

   1.  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

   2.   Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

   • pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 100 Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
   • pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada ve výši 100 % předem, i když tato nepřesáhne částku 100 Kč,
   • úhradu je možno zaplatit v hotovosti do pokladny ÚMOb Polanka, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

   3.   Sazebník výše náhrad:

   cena fotokopie (černobílá)

   formát A4

   • jednostranná z volných listů      1,50 Kč
   • jednostranná z vázaných listů    2,00 Kč
   • oboustranná z volných listů       2,50 Kč
   • oboustranná z vázaných listů     3,00 Kč


   formát A3

   • jednostranná z volných listů       3,00 Kč
   • jednostranná z vázaných listů     3,50 Kč
   • oboustranná z volných listů        5,00 Kč
   • oboustranná z vázaných listů      5,50 Kč


   poštovné

   • dle sazebníku poštovních služeb
  • 16. Seznam organizací
  • 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

   -

  • 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

   -

  • II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

   -

  • III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

   V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě ÚMOb Polanka nad Odrou tajemník úřadu) uživatelské jméno a přístupové heslo do registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

   1. jméno žadatele,
   2. příjmení žadatele,
   3. datum narození žadatele,
   4. místo trvalého pobytu žadatele,
   5. adresu pro doručování.

   Platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

   Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.

  Kontakt

  Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

  844 121 314


  Spojovatelka úřadu

  599 425 101


  Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
  1. května 330/160
  725 25 Ostrava


  Úřední hodiny »