Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení

  4.1 Adresa:

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu
  Ostrava, Polanka nad Odrou
  1. května 330/160
  72525


  4.2 Úřední hodiny

  Pondělí: 07:30 - 17:00

  Středa:

  07:30 - 17:00

  S polední přestávkou:      

  11:15 - 12.15


  4.3 Telefonní čísla

  Telefonické kontakty na zaměstnance úřadu naleznete pod tímto odkazem
   

  4.4 Adresa internetové stránky

  www.polanka.cz


  4.5 Adresa e-podatelny

  posta@polanka.ostrava.cz


  4.6 Další elektronické adresy

  viz bod 4.4


  4.7 Datová schránka

  ID udhbfr6

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.

  č. ú. :     1649327379/0800

 6. 6. IČ obce


   IČO           00845451

 7. 7. DIČ


      CZ00845451 (plátci DPH od 1.4.2009)

 8. 8. Dokumenty
 9. 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace je možné podávat pomocí tohoto formuláře. Informace jsou poskytovány na základě zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož znění najdete pod tímto odkazem.

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají

  • písemně na adresu

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava
  1. května 330/160
  Polanka nad Odrou
  Ostrava
  72525

 11. 11. Opravné prostředky
  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
   • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
   • pro odvolací řízení
   • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

   Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

  • Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
 12. 12. Formuláře
 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení životních situací naleznete pod tímto odkazem.

 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

  1.  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

  2.   Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  • pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 100 Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
  • pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada ve výši 100 % předem, i když tato nepřesáhne částku 100 Kč,
  • úhradu je možno zaplatit v hotovosti do pokladny ÚMOb Polanka, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

  3.   Sazebník výše náhrad:

  cena fotokopie (černobílá)

  formát A4

  • jednostranná z volných listů      1,50 Kč
  • jednostranná z vázaných listů    2,00 Kč
  • oboustranná z volných listů       2,50 Kč
  • oboustranná z vázaných listů     3,00 Kč


  formát A3

  • jednostranná z volných listů       3,00 Kč
  • jednostranná z vázaných listů     3,50 Kč
  • oboustranná z volných listů        5,00 Kč
  • oboustranná z vázaných listů      5,50 Kč


  poštovné

  • dle sazebníku poštovních služeb
 15. 16. Seznam organizací
 16. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  -

 19. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě ÚMOb Polanka nad Odrou tajemník úřadu) uživatelské jméno a přístupové heslo do registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

  1. jméno žadatele,
  2. příjmení žadatele,
  3. datum narození žadatele,
  4. místo trvalého pobytu žadatele,
  5. adresu pro doručování.

  Platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

  Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.

 20. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.