Povinně zveřejňované informace

1. Název

Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou

2. Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy.

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu
Ostrava, Polanka nad Odrou
1. května 330/160
72525


4.2 Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 17:00

Středa:

07:30 - 17:00

S polední přestávkou:      

11:15 - 12.15


4.3 Telefonní čísla

Telefonické kontakty na zaměstnance úřadu naleznete pod tímto odkazem
 

4.4 Adresa internetové stránky

www.polanka.cz


4.5 Adresa e-podatelny

posta@polanka.ostrava.cz


4.6 Další elektronické adresy

viz bod 4.4


4.7 Datová schránka

ID udhbfr6

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.

č. ú. :     1649327379/0800

6. IČ obce


 IČO           00845451

7. DIČ


    CZ00845451 (plátci DPH od 1.4.2009)

8. Dokumenty
9. Žádosti o informace

Žádosti o informace je možné podávat pomocí tohoto formuláře. Informace jsou poskytovány na základě zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož znění najdete pod tímto odkazem.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají

 • písemně na adresu

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava
1. května 330/160
Polanka nad Odrou
Ostrava
72525

11. Opravné prostředky
 • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
 • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
  • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  • pro odvolací řízení
  • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

 • Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
 • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací naleznete pod tímto odkazem.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období roku 2022

 

Kopie listiny

černobílý

černobílý

barevný

barevný

1 strana A4

Jednostranný tisk

Oboustranný tisk

Jednostranný tisk

Oboustranný tisk

2 Kč

4 Kč

8 Kč

16 Kč

1 strana A3

Jednostranný tisk

Oboustranný tisk

Jednostranný tisk

Oboustranný tisk

4 Kč

8 Kč

16 Kč

32 Kč

Skenování dokumentu

A4 - 1 Kč

 

A3-2 Kč

 

 

technické nosiče dat: CD disk

10 Kč

poštovné

Dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

294 Kč za každou započatou hodinu

výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

 

Částky do výše 100 Kč nebudou účtovány.

Tento sazebník byl schválen usnesením rady městského obvodu č. 0945/RMOb-Pol/1822/82 ze dne 29.12.2021.


 

16. Seznam organizací
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

-

III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě ÚMOb Polanka nad Odrou tajemník úřadu) uživatelské jméno a přístupové heslo do registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

 1. jméno žadatele,
 2. příjmení žadatele,
 3. datum narození žadatele,
 4. místo trvalého pobytu žadatele,
 5. adresu pro doručování.

Platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.

IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.