Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

 2. Základní informace k životní situaci

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

  V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:


  Vydávají výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Insolvenční rejstřík


  Vydávají výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů fyzických a právnických osob
  • Bodové hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů


  Autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění přístupu do MA ISOH
  (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly.


  Přijímají podání:

  • Žádost o zřízení datové schránky
  • Žádost o znepřístupnění údajů k datové schránce a vydání nových
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osob


  Provádí autorizovanou konverzi dokumentů

  1. Konverze z listinné do elektronické podoby
  2. Konverze z elektronické do listinné podoby
  3. Ověření provedení autorizované konverze
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O vydání ověřeného výpisu

  Z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
  Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

   

  Žadatelem, v případě podání zpracovávaných agendou Czech POINT, může být fyzická a právnická osoba, stejně tak v případě autorizované konverze. V případě žádostí spojených s ISDS (informačním systémem datových schránek) je žadatel povinen prokazovat totožnost.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výpisy z veřejných evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách, Insolvenční rejstřík):

  Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

  • u Obchodního rejstříku IČ subjektu
  • u Živnostenského rejstříku IČ podnikatele / fyzické osoby
  • u Katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo pozemku, nebo číslo popisné
  • u Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
  • u Insolvenčního rejstříku IČ subjektu

   

  Výpisy z neveřejných evidencí :

  • Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisu je třeba přímo na pracovišti Czech POINT podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
  • Bodové hodnocení řidiče: Pro vydání ověřeného výpisu je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) a někdy také předložit platný řidičský průkaz.

   

  Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
  Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

   

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Všechny služby, jež agenda Czech POINT poskytuje, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu
  1. května 330/160
  Ostrava, Polanka nad Odrou
  72525

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  O poskytnutí výpisů můžete zažádat u pracovnic podatelny.

   

  Úřední hodiny:

  Pondělí: 07:30 - 17:00
  Středa: 07:30 - 17:00
  S polední přestávkou                                     11:15 - 12:15

  referent odboru financí, vnitřních věcí a majetku
   599 425 102 1. května 330/160

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V případě žádosti o vydání výpisu:

  • z Rejstříku trestů musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
  • z Rejstříku trestů právnických osob musí doložit žadatel IČO právnické osoby
  • z Bodového hodnocení řidiče musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem) a někdy platný řidičský průkaz. Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
  • V případě vydání výpisů z veřejných evidencí nepředkládá žadatel žádné doklady.

   

  V případě žádosti o autorizaci kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly, je nutné předložit: identifikaci provozovatele – tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT), identifikaci žadatele – tj. platný občanský průkaz a plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na předepsaném tiskopise (viz FORMULÁŘE)

  V případě jakýchkoli podání doloží žadatel svou totožnost.

  V žádostech o autorizovanou konverzi nepředkládá žadatel žádné doklady.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky jsou hrazeny na místě v hotovosti. Žadatel obdrží potvrzení o zaplacení.

  Poplatky jsou stanoveny zákonem a činí za 1. stránku výpisu 100 Kč, za každou další pak 50 Kč. Za výpis z rejstříku trestů zaplatíte 100 Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ověřený výpis z informačního systému veřejné správy, popř. oprávnění k přístupu do MA ISOH obdrží žadatel bezprostředně po podání žádosti. Všechna podání jsou zpracovávána rovněž bezprostředně po podání žádosti.
  Autorizovanou konverzi zpracovává pracoviště zpravidla okamžitě, v případě, že se jedná o velký objem konvertovaných dokumentů, je s žadatelem dohodnuta doba předání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné sankce nejsou uplatňovány.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
  Neoficiální výpisy z obchodního rejstříku www.justice.cz
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  15.05.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno