Stížnosti a petice

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stížnosti a petice

 2. Základní informace k životní situaci

  Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení či jné písemnosti sloužící k ochraně zájmů podatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleži do působnosti uvedených orgánů.

  Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městkou policii Ostrava ve věcech veřejného či jiného společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Stížnost nemá předepsanou formu, nicméně musí z ní být patrné, proti komu nebo proti čemu směřuje, které konkrétní věci se týká, případně co se navrhuje.

  Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výrobu s uvedením jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výrobu v této věci zastupovat

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Stížnosti lze podávat formou písemnou, ústní, elektronickou, případně telefonicky.

  Petice musí mít písemnou formu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, úřady městských obvodů statutárního města Ostravy a Městská policie Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbory Magistrátu města Ostravy dle věcné příslušnosti, úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy a Městské policie Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou požadovány, dle uvážení stěžovatel předloží současně se stížností či jiným podáním.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu do 60 dnů ode dne jejich doručení, petice musí být vyřízena do 30 dnů ode dne doručení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

  U stížností lze využít e-mail:

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti nebo konkrétní informace, zakládající důvod pro přijetí opatření.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  07.08.2017

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace