Formuláře

Formuláře ke stažení a informace k životním situacím
FormulářeŽivotní situace
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy Ohlášení adresy pro doručování písemností
Odhlášení z místního poplatku ze psů Stížnosti a petice
Oznámení o užívání veřejného prostranství

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace formulář

Ohlášení změny místa trvalého pobytu Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
Shromažďování občanů Oznámení vlastníkovi místní komunikace o odstranění havárie na podzemním vedení
Informace vedené v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Formuláře stavebního odboru
Žádost o územně plánovací informaci pro vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydaní rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydaní rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydaní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí - povolení výjimky
Oznámení záměru
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení certifikátu autorizovaného inspektora
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Žádost o dodatečné povolení stavby

Ohlášení dokončené stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Žádost o přidělení, změnu, zrušení čísla popisného, orientačního a evidenčního
Prohlášení stavbyvedoucího
Prohlášení stavebního dozoru
Ohlášení odstranění

Žádost stavebníka o souhlas s umístěním stavby na vlastním pozemku, který sousedí s obecním                      

Společné oznámení záměru

Formuláře dopravy a životního prostředí

Návrh
na stanovení místní/přechodné úpravy dopravního značení
           

Ohlášení k místnímu poplatku

 

Žádost
o dodatečné povolení HAVÁRIE
                           

Žádost UZAVÍRKY

 

Žádost
o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze stanovení dopravního značení

Žádost o připojení

Žádost PEVNÁ PŘEKÁŽKA

Žádost zvláštní užívání komunikace

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení

Formuláře hospodářské správy a veřejných zakázek
Odečtový list - spotřeba vody u bytů Hlášení počtu osob
Zásady ke stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene                                                                               Žádost o souhlas s umístěním stavby na vlastním pozemku v k.ú. Polanka nad Odrou, který sousedí s obecním pozemkem
Stanovisko samosprávy ke stavební činnosti Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby
Dotace žádost Čestné prohlášení 
Dotace projekt k žádosti  Rozpočet k žádosti
Hodnocení realizace projektu  Čestné prohlášení