Odbor stavební, dopravy a životního prostředí

Řeší:

Miroslava Adámková - referent stavebního úřadu

       E miroslava.adamkova@polanka.ostrava.cz

       T 599 425 107

Ing. Lucie Válková - referent dopravy a životního prostředí 

       E

       T 599 425 110

Odbor zabezpečuje tyto činnosti

  • stavební úřad
  • speciální stavební úřad
  • stížnosti
  • plní úkoly podle § 80 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontroluje jak jsou právnickými, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

  • plní úkoly podle § 76, odst. 1 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tj. povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ukládá náhradní výsadbu podle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (připojení pozemní komunikace, zábory  veřejného prostranství, dopravní značení, vydává povolení výjimky ze zákazu vjezdu)