Program pro poskytování dotací na rok 2023

Pro spolky provozující sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let

Statutární město Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou

Vyhlašuje

 

1)    SMO – městský obvod Polanka nad Odrou vyhlašuje program pro poskytnutí dotací sportovním organizacím se sídlem v Ostravě – Polance nad Odrou, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schválenými zásadami pro rozdělování dotací sportovním a jiným organizacím se sídlem v Polance nad Odrou.

2)    SMO – městský obvod Polanka nad Odrou dále poskytuje dotaci na činnost ostatním organizacím. Polanky nad Odrou pro ostatní organizace a zapsané spolky, které nesplňují podmínky pro přiznání dotace dle vyhlášeného programu dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoliv dotazy ohledně dotací Vám budou poskytnuty na tel. č. 599 425 109.

 

1)    Program pro poskytování dotací spolkům provozující sportovní  

činnost dětí a mládeže do 18 let

Pro poskytnutí dotací spolkům se sídlem v Ostravě – Polance nad Odrou. Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou odsouhlasilo pro rok 2023 částku 500 tis. Kč.

Účel dotace

Dotace se poskytují spolkům se sídlem na území městského obvodu Polanky nad Odrou.

Je kladen důraz na pravidelnou a dlouhodobou sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let, sportovní činnost může být realizována formou dlouhodobých soutěží nebo organizovaných turnajů.

Finanční podpora je určena na činnost a aktivitu, která slouží k rozvoji tělesných, duchovních a kulturních hodnot, na reprezentaci městského obvodu Polanky nad Odrou a na provozovanou činnost, která je přínosem pro občany Polanky nad Odrou.

Pro přerozdělení odsouhlasené částky jsou platná tato kritéria

Počet registrovaných členů do 18 let, kteří se celoročně zúčastňují pravidelné sportovní přípravy dětí a mládeže do 18 let organizovaných v příslušném spolku - váha 60 %.

Náklady z hlavní činnosti spolku dle - Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2021 - váha 40 %.

Žadatel o dotaci předloží

1. Žádost - výhradně na schváleném formuláři.

2. Projekt k žádosti - výhradně na schváleném formuláři.

3. Rozpočet k žádosti – výhradně na schváleném formuláři.

4. Očíslovaný jmenný seznam registrovaných členů do 18 let k 31.12.2022 předešlého

    roku včetně data narození, kteří se celoročně zúčastňují sportovní činnosti. Žadatel

    doloží způsob zapojení těchto členů do sportovní činnosti (např. rozpis pravidelných

    cvičebních jednotek, odkaz na webové stránky atd.) a čestné prohlášení o správnosti

    jednotlivých údajů.

5. Výkaz zisku a ztrát z hlavní činnosti, který je přílohou daňového přiznání za rok 2021.

6. Čestné prohlášení dle vzoru.

 

Termín pro podání žádostí je do 31.01.2023.

Schváleno usnesením ZMOb Polanka nad Odrou č. 0230/ZMOb-Pol/1822/18 dne 14.09.2022

 

2) Dotace pro ostatní právnické osoby

Pro ostatní právnické osoby, provozující činnost sportovní, kulturní, sociální atd. Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou odsouhlasilo pro rok 2023 částku 400 tis. Kč.

Účel dotace

Dotace se poskytují právnickým osobám, poskytující služby pro občany na území městského obvodu Polanky nad Odrou a jsou oprávněny předložit v rámci Programu maximálně jednu žádost.

U žádosti o dotaci do 10 000 Kč nebude nutné dokládat formulář „Rozpočet k žádosti“.

Je kladen důraz na pravidelnou a opakující se činnost, sdružující členskou základnu více občanů.

Finanční podpora je určena na činnost a aktivitu, která slouží k rozvoji tělesných, duchovních a kulturních hodnot, na podporu v sociální oblasti, na reprezentaci městského obvodu Polanky nad Odrou a provozovanou činnost, která je přínosem pro občany Polanky nad Odrou.

Žadatel o dotaci předloží

1. Žádost – výhradně na schváleném formuláři.

2. Projekt k žádosti – výhradně na schváleném formuláři.

3. Rozpočet k žádosti – výhradně na schváleném formuláři.

4. Čestné prohlášení dle vzoru.

 

Termín pro podání žádostí je do 31.01.2023.

Schváleno usnesením ZMOb Polanka nad Odrou č. 0230/ZMOb-Pol/1822/18 dne 14.09.2022.

Orgány rady a zastupitelstva městského obvodu Polanky nad Odrou provádějí obecnou kontrolu využití poskytnutých dotací.

 

 

 

 

 

……………………………………………………..

Pavel Bochnia

starosta městského obvodu Polanka nad Odrou