Oddělení stavební

Co vše lze na stavebním úřadu vyřídit

 • vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu na stavbu
 • vydání územní souhlas dle § 96 stavebního zákona, s výjimkou staveb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4. stavebního zákona
 • územní rozhodnutí v případech uvedených v § 96 odst. 2 stavebního zákona, u nichž nebudou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, s výjimkou staveb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona
 • územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby pro rodinné domy bez ohledu na jejich zastavěnou plochu (přístavby, nástavby)
 • územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby (přístavby, nástavby) pro některé doplňkové stavby na pozemcích rodinných domů pokud neslouží pro podnikatelské účely
 • územní rozhodnutí o umístění stavby a zařízení, pro stavby a zařízení uvedené v § 104 odst. 1 stavebního zákona, pokud na ně nelze vydat územní souhlas
 • územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území pro stavby dle § 81 stavebního zákona
 • územní rozhodnutí o změně využití území pro stavby dle § 80 stavebího zákona
 • ohlásit stavbu dle § 104 stavebního zákona
 • povolení realizace staveb v souladu se stavebním zákonem
 • povolení stavebních úprav stavby pro změnu v užívání
 • udržovací práce na stavbách
 • povolení změn staveb před jejich dokončením
 • povolení užívání staveb, vydání kolaudačního souhlasu
 • přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního pro stavby
 • předčasné užívání staveb, zkušební provoz
 • povolení změny v užívání stavby nebo její části
 • povolení odstranění staveb, s výjimkou staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. a-d, písm. e bod. 1.-3. a 9.-17. stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest
 • potvrzení pro stavební spořitelny, banky, katastrální úřad, sociální dávky, pokud se týká staveb.

Pravomoci stavebního úřadu

 • provádění kontrolních prohlídek stavby
 • nařizovat neodkladné odstranění stavby, která svým závadným způsobem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby
 • nařizovat odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu (vyžadovaného stavebním zákonem) anebo v rozporu s ním
 • nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě
 • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
 • nařizovat provedení udržovacích prací
 • nařizovat vyklizení stavby
 • ukládat opatření na sousedním pozemku
 • nařídit vlastníkovi stavby pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud se tato nedochovala anebo není v náležitém stavu
 • požadovat u kontrolní prohlídky stavby i přítomnost projektanta, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, dotčeného orgánu, autorizovaného inspektora
 • oprávněná úřední osoba stavebního úřadu je oprávněna vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťováním stavu stavby a pozemku, opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření
 • oprávněná úřední osoba stavebního úřadu je oprávněna vstupovat na cizí pozemky v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat (při provádění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací, vyklizení stavby ve veřejném zájmu) i bez vědomí jejich vlastníka
 • uložit pořádkovou pokutu do 50.000,- Kč tomu, kdo ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky stavby tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu, nebo se na výzvu stavebního úřadu nezúčastní kontrolní prohlídky stavby
 • může rozhodnout o přerušení prací na stavbě dojde-li při stavbě k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům
 • uložit pokutu dle § 178 stavebního zákona.

Formuláře ke stažení: