Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Oddělení stavební

Poslední změna: Úterý 11.07.2017 11:03

Seznam formulářů ke stažení je na konci stránky

Co vše lze na stavebním úřadu vyřídit

 • vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu na stavbu
 • vydání územní souhlas dle § 96 stavebního zákona, s výjimkou staveb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4. stavebního zákona
 • územní rozhodnutí v případech uvedených v § 96 odst. 2 stavebního zákona, u nichž nebudou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, s výjimkou staveb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona
 • územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby pro rodinné domy bez ohledu na jejich zastavěnou plochu (přístavby, nástavby)
 • územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby (přístavby, nástavby) pro doplňkové stavby na pozemcích rodinných domů bez ohledu na zastavěnou plochu (např. garáž, přístřešek, pergola, stavba sloužící pro uskladnění zahradní techniky nad 25 m2 zastavěné plochy), pokud neslouží pro podnikatelské účely
 • územní rozhodnutí o umístění stavby a zařízení, pro stavby a zařízení uvedené v § 104 odst. 1 stavebního zákona, pokud na ně nelze vydat územní souhlas
 • územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území pro stavby dle § 81 stavebního zákona
 • územní rozhodnutí o změně využití území pro stavby dle § 80 stavebího zákona
 • ohlásit stavbu dle § 104 stavebního zákona
 • povolení realizace staveb v souladu se stavebním zákonem
 • povolení stavebních úprav stavby pro změnu v užívání
 • udržovací práce na stavbách
 • povolení změn staveb před jejich dokončením
 • povolení užívání staveb, vydání kolaudačního souhlasu
 • přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního pro stavby
 • předčasné užívání staveb, zkušební provoz
 • povolení změny v užívání stavby nebo její části
 • povolení odstranění staveb, s výjimkou staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. a-d, písm. e bod. 1.-3. a 9.-17. stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest
 • potvrzení pro stavební spořitelny, banky, katastrální úřad, sociální dávky, pokud se týká staveb.

Pravomoci stavebního úřadu

 • provádění kontrolních prohlídek stavby
 • nařizovat neodkladné odstranění stavby, která svým závadným způsobem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby
 • nařizovat odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu (vyžadovaného stavebním zákonem) anebo v rozporu s ním
 • nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě
 • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
 • nařizovat provedení udržovacích prací
 • nařizovat vyklizení stavby
 • ukládat opatření na sousedním pozemku
 • nařídit vlastníkovi stavby pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud se tato nedochovala anebo není v náležitém stavu
 • požadovat u kontrolní prohlídky stavby i přítomnost projektanta, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, dotčeného orgánu, autorizovaného inspektora
 • oprávněná úřední osoba stavebního úřadu je oprávněna vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťováním stavu stavby a pozemku, opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření
 • oprávněná úřední osoba stavebního úřadu je oprávněna vstupovat na cizí pozemky v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat (při provádění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací, vyklizení stavby ve veřejném zájmu) i bez vědomí jejich vlastníka
 • uložit pořádkovou pokutu do 50.000,- Kč tomu, kdo ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky stavby tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu, nebo se na výzvu stavebního úřadu nezúčastní kontrolní prohlídky stavby
 • může rozhodnout o přerušení prací na stavbě dojde-li při stavbě k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům
 • uložit pokutu dle § 178 stavebního zákona.

 

Vysvětlení k jednotlivým formulářům

 

Upozornění:

Výčet všech staveb dle jednotlivých paragrafů stavebního zákona uvedených níže najdete v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Seznam staveb uvedených v tomto vysvětlení není úplný.

B) K žádostem je třeba doložit doklady uvedené na formulářích, event. další uvedené pod jednotlivými body zde.

 

 

Číslo formuláře:

 

 • ad 1.)    budu – li chtít vydat územní rozhodnutí nebo souhlas

příloha: grafické znázornění umístění stavby na pozemku vč. vzdáleností od sousedních    pozemků na podkladu aktuální katastrální mapy

 • ad 2.)   pro umísťování všech staveb, na které nelze vydat územní souhlas
 • ad 3.)   u staveb dle § 80 stavebního zákona
 • ad. 4.)  u staveb dle § 81 stavebního zákona
 • ad 5.)  v případě, že pozemek chci rozdělit, či naopak více menších spojit a bude nutné stanovit podmínky

Upozorňujeme, že je, ve vlastním zájmu lepší, než zaplatíte geometrický plán, se přijít poradit na zdejší stavební úřad. Žádost musí být vždy podepsána všemi vlastníky.

 • ad. 6.) v případě, že pozemek chci rozdělit, či naopak více menších spojit a není třeba stanovit podmínky, tzn. je-li ke každému oddělenému pozemku přístup z veřejné komunikace.

Upozorňujeme, že je, ve vlastním zájmu lepší, než zaplatíte geometrický plán, se přijít poradit na zdejší stavební úřad. Žádost musí být vždy podepsána všemi vlastníky.

 • ad. 7.)   v případě, že je stavba umístěna blíže k hranici pozemku, než povoluje vyhl. 501/2006 Sb.
 • ad. 8.)  v případě, že budu chtít provádět stavby dle § 96 stavebního zákona
 • ad 9.)    v případě staveb neuvedených v § 79, 96, 103 a 104 stavebního zákona
 • ad 10.)    v případě staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a-e) stavebního zákona
 • ad 11.)   v případě staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f-i) stavebního zákona
 • ad. 12.) v případě stavebních úprav na stavbě pro změnu v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby (nosnou konstrukcí je i krov), nemění se vzhled a nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
 • ad 13.)  v případě provádění udržovacích prací na stavbě dle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona
 • ad 14.)  lze použít v případě, že stavebník potřebuje potvrzení např. pro úvěr u banky na udržovací práce na svojí stavbě, které nemohou negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby nebo na provádění stavebních úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí (i krov), nemění vzhled stavby ani způsob užívání. Tyto vyjmenované práce nepodléhají žádnému povolovacímu režimu dle stavebního zákona.
 • ad 15.)    v případě staveb neuvedených v § 103 a 104 stavebního zákona. Stavby na stavební povolení lze provádět pouze dodavatelskou firmou.
 • ad 16.)  u povolování staveb, jejichž vyřízení stavebník zadá autorizovanému inspektorovi
 • ad 17.)  u staveb povolených na stavební povolení nebo ohlášených stavebv případě, že chci provádět např. jakoukoliv změnu oproti schválené projektové dokumentaci, event. prodloužit termín k dokončení stavby
 • ad 18.) v případě, že jsem provedl nebo provádím stavbu bez jakéhokoliv povolení či opatření stavebního úřadu dle stavebního zákona a nechci stavbu odstranit, ale dodatečně povolit za podmínek stanovených stavebním zákonem a stavebním úřadem
 • ad. 19.) v případě, že chci užívat stavbu uvedenou v § 119 stavebního zákona
 • ad. 20.) vydává se u staveb, které chci užívat, ale jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé  ovlivnit – např. nemocnice, školy, bytové domy, obchody, stavby pro průmysl, restaurace, stavby dopravní a občanské vybavenosti, pro ubytování a u těch, kde bylo stanoveno provedení zkušebního provozu
 • ad. 21.) u stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci nejpozději 31.12.2006
 • ad 22.)  u staveb ve smyslu § 123 stavebního zákona
 • ad 23.)  v případě, že neprovádím ve stavbě žádné stavební úpravy a chci jen např. změnit užívání jedné místnosti ve stavbě k podnikatelským účelům, nebo vestavěnou garáž na pokoj apod.
 • ad 24.)  po dokončení a povolení užívání nové stavby k bydlení, rekreaci, jiné stavby
 • ad 25.) u staveb pro bydlení do 150 m2 zastavěné plochy a u staveb na stavební povolení – osoba s autorizací pro pozemní stavby
 • ad. 26.) u staveb uvedených v § 103 a 104 stavebního zákona mimo staveb pro bydlení
 • ad 27.) pokud chci odstranit jakoukoliv stavbu, která není uvedena v § 103 odst. 1 písm. a-d, písm. e bod. 1.-3. a 9.-17. stavebního zákona. V případě použití azbestu na stavbě nutno ohlásit vždy.

 

 • ad. 28.) v případě, že budu provádět stavbu na pozemku, který sousedí s obecním pozemkem, např.  plot, jeho oprava, stavba ve vzdálenosti cca 2 m od hranice, apod.

 

Formuláře ke stažení:

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »