Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby

Poslední změna: Středa 08.08.2018 10:44

VOLBY 2018

Kontaktní osoby městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou pro volby:

Ing. Zdeňka Kloužková, tel.: 599 425 101, mobil: 725 954 992, e-mail: zklouzkova@polanka.ostrava.cz

Petra Mamulová, tel: 599 425 102, e-mail: pmamulova@polanka.ostrava.cz

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb. byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky rovněž ve volebním obvodě č. 71 se sídlem Ostrava-město. Dny konání voleb byly stanoveny na 5. a 6. října 2018, případné II. kolo voleb na 12. a 13. října 2018.

Právní předpisy

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu")

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, v platném znění

Do volebního obvodu č. 71 spadají městské obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad Odrou.

V souladu s ust. §  13 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu bude Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, registračním úřadem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 71 se sídlem Ostrava-město.

Úkoly obecního úřadu a starosty (např. vedení seznamu voličů, vydávání voličských průkazů, zajištění činnosti okrskové volební komise) plní orgány jednotlivých městských obvodů.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (3. října 2018), a to osobně u Úřadu městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, ul. 1. května 1/2a, Ostrava-Polanka nad Odrou, nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (28. září 2018); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (20. září 2018) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb. 

Volby do obecních zastupitelstev

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. Dny konání voleb byly stanoveny na 5. a 6. října 2018.

Právní předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO").

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do ZO a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška")

Podrobnější informace lze najít na stránkách ministerstva vnitra.

Další informace:

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou na volební období 2018-2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »