Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poplatek ze psů

Poslední změna: Pondělí 19.08.2013 15:35

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Pro městský obvod Polanka nad Odrou platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č.12/2010 o místním poplatku ze psů statutárního města Ostravy. Správcem místního poplatku ze psů je Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu trvalý pobyt nebo sídlo.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku nebo ho lze stáhnout viz níže.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Ohlašovací povinnost

  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku nebo viz níže - formuláře.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Evidenční známky

  Správce poplatku vydá po zaplacení místního poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Ztrátu nebo odcizení  známky je nutno nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů - správce poplatku vydá novou známku.

  Odhlášení

  Odhlášení se provádí ústní nebo písemnou formou u správce poplatku a to do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej, změna trvalého pobytu apod.). Při odhlášení se odevzdává evidenční známka pro psa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Držitel psa se dostaví v úřední dny ke správci místního poplatku ze psů do budovy ÚMOb Polanka nad Odrou, kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů. Údaje o psu jsou zapsány v očkovacím průkaze psa. Držitel psa se dostaví v úřední dny ke správci místního poplatku ze psů do budovy ÚMOb Polanka nad Odrou, kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů. Údaje o psu jsou zapsány v očkovacím průkaze psa.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,  1.května 1/2A, 725 25 Ostrava-Polanka

  nad Odrou
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K ohlášení místního poplatku ze psů je nutné mít tyto doklady:

  • občanský průkaz
  • doklady prokazující nárok na slevu nebo osvobození ( průkaz ZTP/P apod.)
  Může být předložen i očkovací průkaz psa.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pracovnice vkládá údaje do formulářů elektronicky přímo do počítače, takže poplatník nemusí předem vyplňovat  formulář.

  U odhlášení se vyplní formulář odhlášení z místního poplatků ze psů:

  Odhlášení z místního poplatku ze psů

   

  Formuláře jsou  k dispozici u správce poplatku.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok:

  • za psa chovaného v rodinném domě 120 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě 180 Kč
  • za psa chovaného v bytovém domě ( bytě) 1.000 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě (bytě)  1.500 Kč
  • za psa využívaného při podnikatelské činnosti 500 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 1.000 Kč

   

  Možnost úhrady poplatku (je nutné vždy uvádět variabilní symbol):

  • v hotovosti na pokladně úřadu
  • bezhotovostně převodem na účet č. 19-1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné vašeho domu
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poplatník psa je povinen do 15 dnů:

  • oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti (ze všech chovaných psů)
  • oznámit držení psa, i když je osobou, která je od placení poplatku podle zákona osvobozena - oznámit správci každou skutečnost, která má
   vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození
  • oznámit změnu údajů  uvedených v přiznání (změna trvalého pobytu nebo sídla)
  • zánik poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej)

   

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000 Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1.000 Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000 Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.08.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »