Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

4/6 2020

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území (k.ú.) Polanka nad Odrou, že v tomto k.ú. bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad Odrou

Revize se provádí v součinnosti s obcí, orgány veřejné moci a podle potřeby s jednotlivými vlastníky. Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, např. obvody budov, druh a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Zásady pro provádění revize údajů katastru jsou stanoveny v § 35 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a § 43 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Projedná se případné sloučení sousedících parcel tvořících jeden celek, které jsou zapsány ve vlastnictví stejných osob, za splnění určitých podmínek. Zástupci katastrálního úřadu budou provádět pochůzky v terénu a zjistí-li nesoulad či změnu v údajích katastru, projednají osobně s vlastníky způsob odstranění nesouladu. V případě nepřítomnosti vlastníka jej písemně katastrální úřad vyzve k předložení příslušných listin dokládajících změnu. Zaměstnanci katastrálního úřadu se prokazují služebními průkazy.

Zjištěné změny údajů katastru nemovitostí budou sepsány do formuláře „Příloha protokolu o výsledku revize“, kde vlastník potvrdí svým podpisem, že byl seznámen se zjištěnou změnou. Přílohy protokolu doložené listinou, popř. kdy listina není pro zápis třeba, budou sloužit jako podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Při zjištěném nesouladu je možné prověřit, zda se vlastník tím, že včas neohlásil změnu údajů katastru podle § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona, a nedoložil všechny podklady pro jejich zápis ani poté, kdy byl vyzván k odstranění nesouladů, nedopustil již přestupku dle § 57 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona.