Informace k provozu základní školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020

26/8 2020

V souladu s manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

Informace k provozu základní školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020
 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s rouškou či jinou ochranou obličeje-toto opatření se nevztahuje na žáky a zaměstnance školy
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce
 • zákonní zástupci dětí navštěvujících školní družinu jsou povinni vyčkat po zazvonění na zvonek družiny na příchod pedagogického pracovníka a nepohybovat se v prostorách školy
 • žáci si při změně učebny před začátkem vyučovací hodiny si vydezinfikují ruce
 • v případě zahájení distanční výuky je povinností žáka se jí účastnit
 • zákonní zástupci dětí s alergií, jejichž projevy jsou totožné s chronickým onemocněním dýchacích cest (rýma, kašel), jsou povinni třídnímu učiteli před vstupem dítěte doložit písemné potvrzení lékaře o alergii dítěte
 • žák, který bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.)
 • nebude v případě přítomnosti zákonného zástupce do školy vpuštěn
 • v případě nepřítomnosti zákonného zástupce bude žákovi poskytnutá rouška a bude umístěn pod dohledem pracovníka školy do separační místnosti. V tomto případě bude rodič informován o vzniklé situaci a  je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout a telefonicky informovat o situaci praktického lékaře dítěte
 • bude do školy vpuštěn pouze za předpokladu, že před vstupem doloží písemné potvrzení lékaře o alergických projevech onemocnění
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví
 • Zároveň všem rodičům důrazně doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či jiného běžného sezonního onemocnění
 • RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy